Czynności notarialne

W ramach wykonywanych czynności notarialnych każdy notariusz zobowiązany jest do ich sporządzania w sposób przejrzysty i zrozumiały, zgodnie z prawem oraz wedle najlepszej woli i wiedzy. Wszelkie usługi notarialne są wykonywane z zastosowaniem takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta, przy czym nie mogą prowadzić do obejścia prawa. Zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na notariuszu wobec stron czynności oraz mając na względzie Kodeks Etyki Zawodowej nasza kancelaria notarialna we Wrocławiu udziela wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentacji oraz dba o zachowanie tajemnicy zawodowej.

W naszym biurze notarialnym we Wrocławiu podejmowane są następujące czynności:

  • sporządzenie akt notarialnych,
  • sporządzenie akt poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego),
  • sporządzenie poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • doręczenie oświadczenia,
  • spisanie protokołów,
  • przygotowanie protestów weksli i czeków,
  • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
  • przygotowanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzenie – na żądanie stron – projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzenie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.