Kancelaria Notarialna

Karolina Karpińska
Angelika Sołtys

notariusze spółka partnerska

W centrum Wrocławia zlokalizowana jest kancelaria notarialna Karoliny Karpińskiej i Angeliki Sołtys. Dogodne położenie zapewnia łatwy dojazd osobom zainteresowanym pomocą prawną, zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i własnym samochodem. Notariusz przyjmuje w biurze na IV piętrze kamienicy, gdzie panują optymalne warunki do przeprowadzenia rozmowy oraz przeprowadzenia czynności notarialnych. Nasze biuro przystosowane jest także do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów, informatycznych nośników danych, a także pieniędzy.

Usługi notarialne - tzw. czynności notarialne – odbywają się w kancelarii z zachowaniem wszelkich obowiązków spoczywających na notariuszach z tytułu wykonywanego zawodu. Wszelkie czynności podejmowane są w myśl obowiązujących przepisów prawa, a także według wiedzy i najlepszej woli, z należytą starannością, osobiście oraz w sposób przejrzysty i zrozumiały. Biuro notarialne udziela pomocy w sprawach związanych z nieruchomościami, związkiem małżeńskim oraz śmiercią w rodzinie.

Wizytę w kancelarii prosimy uprzedzić kontaktem telefonicznym bądź mailowym. Szanując czas naszych Klientów ustalamy datę i godziny spotkań. Podczas rozmowy telefonicznej bądź w korespondencji mailowej określimy dogodny termin.

O Nas

Notariusz Angelika Sołtys

ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2008. Po odbyciu aplikacji notarialnej w okręgu Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 2008 – 2011, a następnie zdaniu egzaminu notarialnego, pracowała na stanowisku asesora notarialnego. Decyzją z dnia 14 lipca 2014 r. Minister Sprawiedliwości powołał Angelikę Sołtys na stanowisko notariusza i wyznaczył siedzibę kancelarii notarialnej we Wrocławiu.

 

Notariusz Karolina Karpińska

w 2007 roku ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację notarialną odbyła w okręgu Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 2008 – 2011, pracując w tym czasie w kancelarii notarialnej na stanowisku aplikanta notarialnego. Po zdanym egzaminie notarialnym, pracowała jako asesor notarialny, a następnie zastępca notarialny. Decyzją z dnia 10 października 2014 r. otrzymała od Ministra Sprawiedliwości nominację na stanowisko notariusza we Wrocławiu.

 

 

Zapewniamy

 • W naszej Kancelarii uzyskacie Państwo wszelkie informacje na temat dokonywanej czynności, wskażemy Państwu niezbędne dokumenty oraz ustalimy dogodny dla Państwa termin do jej dokonania

 • Zgodnie z art. 3 § 2 Ustawy prawo o notariacie. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 • Wszystkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii udzielane są Stronom bezpłatnie

Czynności Notarialne

W ramach wykonywanych czynności notarialnych każdy notariusz zobowiązany jest do ich sporządzania w sposób przejrzysty i zrozumiały, zgodnie z prawem oraz wedle najlepszej woli i wiedzy. Wszelkie usługi notarialne są wykonywane z zastosowaniem takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta, przy czym nie mogą prowadzić do obejścia prawa. Zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na notariuszu wobec stron czynności oraz mając na względzie Kodeks Etyki Zawodowej nasza kancelaria notarialna we Wrocławiu udziela wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentacji oraz dba o zachowanie tajemnicy zawodowej.

W naszym biurze notarialnym we Wrocławiu podejmowane są następujące czynności:

 • sporządzenie akt notarialnych,
 • sporządzenie akt poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego),
 • sporządzenie poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 • doręczenie oświadczenia,
 • spisanie protokołów,
 • przygotowanie protestów weksli i czeków,
 • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
 • przygotowanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzenie – na żądanie stron – projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzenie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Profesjonalnie

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość
ze względu na wykonywane czynności notarialne

Bezpiecznie

Notariusz jest osobą zaufania publicznego

Sprawnie

Notariusze dokonują czynności notarialnych w dogodnym dla Państwa terminie, po jego wcześniejszym ustaleniu Kontakt

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI
 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania; dla osób prawnych dodatkowo:  aktualny odpis z KRS, REGON, NIP),
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku bądź też decyzja o warunkach zabudowy,
 •  wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub sam wypis z rejestru gruntów, gdy przedmiotem obrotu będzie cała księga,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje jej podział lub wykaz zmian danych ewidencyjnych rejestru gruntów,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka ,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika.
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania; dla osób prawnych dodatkowo: aktualny  odpis z KRS, REGON, NIP),
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 •  zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa lokalu,
 •  warunki i data wydania lokalu,
 •  numer konta bankowego,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania;
 • dla osób prawnych dodatkowo: aktualny odpis z KRS, REGON, NIP),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • odpis księgi wieczystej dla tego prawa, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia (przydział/wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 •  zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika.
UMOWA MAŁŻEŃSKA MAJĄTKOWA
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

(wszyscy spadkobiercy muszą stawić się osobiście)

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego),
 • akt urodzenia spadkobierców: akty urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych i małżonka spadkodawcy akty małżeństwa,
 • numer PESEL spadkodawcy (numer PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub unieważniony dowód osobisty, bądź zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Spraw Obywatelskich).
TESTAMENT
 • dane osobowe sporządzającego testament – testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dodatkowo szczegółowe dane dotyczące przedmiot zapisu (odpis zwykły księgi wieczystej w przypadku nieruchomości).
PEŁNOMOCNICTWO
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • dokumenty bądź informacje dotyczące przedmiotu pełnomocnictwa.

 

 

Kontakt

Siedziba naszej Kancelarii mieści się w samym centrum Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Forum Muzyki tuż przy wrocławskim Rynku i Dzielnicy Czterech Świątyń u zbiegu ulicy Krupniczej i placu Wolności.

Dogodny dojazd do naszej siedziby jest zarówno komunikacją miejską, w pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe oraz autobusowe , jak i samochodem z możliwością zaparkowania na podziemnym parkingu Narodowego Forum Muzyki, na który zapewniony jest wjazd zarówno od ulicy Krupniczej jak i Kazimierza Wielkiego.

Lokal, w którym prowadzimy Kancelarię położony jest na IV piętrze kamienicy przy placu Wolności 11 pod numerem 401 (w budynku jest winda) tuż obok hotelu Marriott .

Informacje kontaktowe

71 783 99 59
kancelaria@rejentwroclaw.pl
Angelika Sołtys notariusz nr tel kom : 500 187 452
Karolina Karpińska notariusz nr tel kom : 606 913 930

plac Wolności 11 (róg ulicy Krupniczej)
IV piętro (winda)
50-071 Wrocław

NIP 897-180-39-12
REGON 360297840

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 9 do 16
inne dni i godziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu

Numer konta PL15 1950 0001 2006 0004 3033 0002 SWIFT: RCBWPLPW
Konto depozytowe : 85 1950 0001 2006 0004 3033 0003