Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych

1. Sprzedaż lub darowizna działki

 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania; dla osób prawnych dodatkowo:  aktualny odpis z KRS, REGON, NIP),
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku bądź też decyzja o warunkach zabudowy,
 •  wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub sam wypis z rejestru gruntów, gdy przedmiotem obrotu będzie cała księga,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje jej podział lub wykaz zmian danych ewidencyjnych rejestru gruntów,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka ,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika.

2. Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania; dla osób prawnych dodatkowo: aktualny  odpis z KRS, REGON, NIP),
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 •  zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa lokalu,
 •  warunki i data wydania lokalu,
 •  numer konta bankowego,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika

3. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dane osobowe stron czynności (osoby fizyczne: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania;
 • dla osób prawnych dodatkowo: aktualny odpis z KRS, REGON, NIP),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • odpis księgi wieczystej dla tego prawa, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia (przydział/wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia),
 •  zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (zawsze) lub w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.),
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • oświadczenie banku – gdy w akcie notarialnym ma być ustanawiana hipoteka,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika.

4. Umowa małżeńska majątkowa

 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

5. Akt poświadczenia dziedziczenia

(wszyscy spadkobiercy muszą stawić się osobiście)

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego),
 • akt urodzenia spadkobierców: akty urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych i małżonka spadkodawcy akty małżeństwa,
 • numer PESEL spadkodawcy (numer PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub unieważniony dowód osobisty, bądź zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Spraw Obywatelskich).

6. Testament

 • dane osobowe sporządzającego testament – testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dodatkowo szczegółowe dane dotyczące przedmiot zapisu (odpis zwykły księgi wieczystej w przypadku nieruchomości).

7. Pełnomocnictwo

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • dokumenty bądź informacje dotyczące przedmiotu pełnomocnictwa.