Ochrona i przetwarzanie danych klientów kancelarii

Ochrona i przetwarzanie danych klientów kancelarii

Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Notarialna Karolina Karpińska Angelika Sołtys notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy placu Wolności numer 11.

Notariusze Karolina Karpińska oraz Angelika Sołtys, prowadzące Kancelarię Notarialną Karolina Karpińska Angelika Sołtys notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu na wypadek otrzymania od Państwa informacji stanowiących dane osobowe będą z nich korzystały wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie oraz będę wykorzystywane w celu odpowiedzi na Państwa pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.rejentwroclaw.pl. W przypadku dokonania czynności notarialnej będą ich również używały w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

Działania Notariuszy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nich obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Notariuszy definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. Notariusze przekazywać będą Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również biuro rachunkowe z którym Notariusze związani są umową o świadczenie usług księgowych.

Państwa dane będą przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora wyrażającym się w potrzebie komunikacji z użytkownikiem strony internetowej.

Notariusze mają obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymali te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariuszy w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszom uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariuszy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@rejentwroclaw.pl

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariuszy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.